Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
 2. In deze voorwaarden wordt Wellness & Outdoorliving BV, gevestigd te Joure, met KvK-nummer 75215233 aangeduid als ‘Wellness & Outdoorliving BV’, terwijl de andere partij wordt aangeduid als wederpartij.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Wellness & Outdoorliving BV en de wederpartij treden dan in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien Wellness & Outdoorliving BV niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Wellness & Outdoorliving BV in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 5. Met het begrip ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden bedoeld per brief, per fax, per e-mail of via daartoe bestemde (digitale) formulieren op de website van Wellness & Outdoorliving BV.
 1. Toepasselijkheid voorwaarden
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Wellness & Outdoorliving BV en een wederpartij waarop Wellness & Outdoorliving BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Wellness & Outdoorliving BV, voor de uitvoering waarvan door Wellness & Outdoorliving BV derden dienen te worden betrokken.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. Offertes, aanbiedingen, reclame-uitingen
 2. Alle offertes en aanbiedingen van Wellness & Outdoorliving BV zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Offertes en aanbiedingen zijn nimmer langer dan veertien dagen geldig, tenzij in de offerte/aanbieding uitdrukkelijk anders is genoemd.
 3. Wellness & Outdoorliving BV kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wellness & Outdoorliving BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. Aanbiedingen of prijsopgaven op de website van Wellness & Outdoorliving BV dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de wederpartij tot het doen van een aanbod. Zij binden Wellness & Outdoorliving BV derhalve op geen enkele wijze, tenzij in een offerte en/of aanbieding zelf uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald. Een aan Wellness & Outdoorliving BV gericht aanbod (waaronder een bij Wellness & Outdoorliving BV geplaatste order) leidt slechts tot een overeenkomst indien Wellness & Outdoorliving BV dit aanbod schriftelijk aanvaardt (respectievelijk de order schriftelijk bevestigt).
 7. Wellness & Outdoorliving BV staat niet in voor de juistheid van de gegevens vermeld op zijn website. De informatie op de website is bedoeld als aanduiding van de zaken en diensten die door Wellness & Outdoorliving BV geleverd kunnen worden. Aan deze informatie, waaronder de op website genoemde prijzen, kunnen geen rechten worden ontleend. Specificaties en prijzen kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.
 8. In de catalogi, op de website en in reclame-uitingen vermelde tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke, beogen slechts een algemene voorstelling van zaken te geven. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen gesloten overeenkomst.
 1. Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan dient het product en/of de zaak binnen die termijn te worden geleverd. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Wellness & Outdoorliving BV schriftelijk in gebreke te stellen, alvorens Wellness & Outdoorliving BV in verzuim kan geraken. Wellness & Outdoorliving BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Wellness & Outdoorliving BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Indien Wellness & Outdoorliving BV gegevens nodig heeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze schriftelijk aan Wellness & Outdoorliving BV ter beschikking heeft gesteld.
 5. Indien Wellness & Outdoorliving BV bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Wellness & Outdoorliving BV onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
  –        indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
  –        indien de prijsverhoging een gevolg is van btw-verhogingen en andere maatregelen van overheidswege;
  –        in andere gevallen, dit met dien verstande dat de wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Wellness & Outdoorliving BV alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 1. Wellness & Outdoorliving BV is bevoegd zaken te leveren die afwijken van het overeengekomene. Indien Wellness & Outdoorliving BV. van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen zaak afwijkt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij heeft deze bevoegdheid gedurende veertien dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
 1. Opschorting, ontbinding en annulering
 2. Wellness & Outdoorliving BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst, na ingebrekestelling, te ontbinden, indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 3. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is Wellness & Outdoorliving BV gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en/of indirect ontstaan.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Wellness & Outdoorliving BV op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Wellness & Outdoorliving BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. In geval van liquidatie, van surseance van betaling of faillissement, van minnelijke of wettelijke schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Wellness & Outdoorliving BV vrij om de overeenkomst terstond en met directe te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 6. De wederpartij heeft het recht een overeenkomst met Wellness & Outdoorliving BV te annuleren. Als de wederpartij annuleert is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op gederfde inkomsten op basis van gemiddelden in de branche. De schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding bedraagt 30% van de koop-/aanneemsom, behalve als partijen iets anders hebben afgesproken. De schadevergoeding is 50% als de wederpartij annuleert, terwijl hij al is geïnformeerd dat de (deel)levering kan plaatsvinden.
 7. De in lid 5 genoemde percentages zijn vaststaand, behalve als Wellness & Outdoorliving BV kan bewijzen dat zijn schade groter is of de wederpartij aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
 8. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt Wellness & Outdoorliving BV dit schriftelijk.

 

 

6 Overmacht

 1. Wellness & Outdoorliving BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken waarop Wellness & Outdoorliving BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wellness & Outdoorliving BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Wellness & Outdoorliving BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Wellness & Outdoorliving BV zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Wellness & Outdoorliving BV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien Wellness & Outdoorliving BV ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wellness & Outdoorliving BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

7 (Aan)betaling en incassokosten

 1. Betaling dient, tenzij anders overeengekomen, steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Wellness & Outdoorliving BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Indien tussen Wellness & Outdoorliving BV en de wederpartij een overeenkomst tot stand komt, is de wederpartij een aanbetaling verschuldigd van 50% van de koop-/aanneemsom. In de schriftelijke koopovereenkomst kunnen partijen bij afzonderlijk, individueel beding een hoger percentage van de koop-/aanneemsom overeenkomen. Betaling van het (eventuele) restant van de volledige koop-/aanneemsom moet geschieden uiterlijk ten tijde en ter plaatse van de aflevering.
 3. Als de wederpartij niet tijdig betaalt, is hij zonder ingebrekestelling volgens de wet in verzuim. Toch zendt Wellness & Outdoorliving BV na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering waarin hij de wederpartij op zijn verzuim wijst. Wellness & Outdoorliving BV geeft hem de kans alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te betalen en wijst op de gevolgen als hij dat niet doet (verschuldigdheid en bedrag van de wettelijke rente en de incassokosten).
 4. Na de in lid 2 van dit artikel bedoelde nadere termijn mag Wellness & Outdoorliving BV zonder nadere ingebrekestelling het verschuldigde invorderen. De daaraan verbonden (incasso)kosten zijn voor rekening van de wederpartij. Die kosten zijn beperkt tot maximaal het door wet- en regelgeving toegestane percentage van de hoofdsom. Wellness & Outdoorliving BV mag aan consumenten wettelijke rente berekenen als na de nadere termijn van lid 2 nog steeds niet is betaald. De rente mag berekend worden vanaf de in lid 2 genoemde nadere termijn totdat alles is betaald.

8 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Wellness & Outdoorliving BV in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Wellness & Outdoorliving BV totdat de wederpartij alle verplichtingen jegens Wellness & Outdoorliving BV deugdelijk is nagekomen.
 2. Voor het geval Wellness & Outdoorliving BV haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Wellness & Outdoorliving BV en door Wellness & Outdoorliving BV aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Wellness & Outdoorliving BV zich bevinden en die zaken terug te nemen.

9 Onderzoek, reclames en garantie

 1. Reclamering ter zake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na de feitelijke overdracht van de zaak te geschieden. Reclamering ter zake van niet-zichtbare gebreken, dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na het verstrijken van de in leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde garantietermijn, te geschieden. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen de Wellness & Outdoorliving BV ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
 2. Met inachtneming van de hierna gestelde voorwaarden en beperkingen staat Wellness & Outdoorliving BV in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, zulks gedurende een termijn van 6 maanden na de levering, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen, en met uitsluiting van bij de levering zichtbare gebreken.
 3. Wellness & Outdoorliving BV verleent, vanaf de datum van levering, een garantie van 2 jaar op de technische onderdelen (pomp, besturingsunit etc.), 1 jaar op de ozonator en 5 jaar op de kuip vanaf de datum van installatie. Jets zijn uitgesloten van garantie. Voor de TV geldt een garantie van 6 maanden.

De garantie voor de kuip is als volgt opgebouwd:

Wanneer de kuip gaat scheuren gelden de volgende garantievoorwaarden: In het 1e en 2e jaar: 100 % garantie, in het 3e jaar: 75% garantie, in het 4e jaar: 50% garantie, in het 5e jaar: 25% garantie

Overige schade aan kuip: in het 1e jaar: 100 % garantie, in het 2e jaar: 80% garantie, in het 3e jaar: 60% garantie, in het 4e jaar: 40% garantie, in het 5e jaar: 20% garantie.

 1. De wederpartij kan een servicecontract afsluiten.
 2. Voornoemde garantie en eventuele garantie uit hoofde van een servicecontract vervalt wanneer één of meerdere onderdelen van het geleverde kapot zijn gegaan door een storing die is veroorzaakt door een omstandigheid als genoemd in lid 6 van dit artikel.
 3. Niet onder enige garantie vallen gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
  –        de niet inachtneming door de wederpartij van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
  –        ander dan het voorziene normale gebruik
  –        gebruik in strijd met de handleiding;
  –        normale slijtage;
  –        montage/installatie of reparatie door de wederpartij dan wel derden;
  –        de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
  –        in overleg met de wederpartij aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
  –        materialen die door de wederpartij aan Wellness & Outdoorliving BV ter bewerking zijn verstrekt;
  –        materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de wederpartij toegepast, alsmede van door of namens de wederpartij aangeleverde materialen en zaken;
  –        door Wellness & Outdoorliving BV van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de Wellness & Outdoorliving BV heeft verstrekt;
  –        het op een ongeschikte ondergrond plaatsen van het geleverde en/of het ongeschikt raken van de ondergrond na plaatsing.
 1. Op de garantie kan door de wederpartij geen beroep worden gedaan indien het geleverde niet rondom vrij staat, zodanig dat herstelwerkzaamheden aan het geleverde kunnen worden uitgevoerd.
 2. Noch de leverancier, noch Wellness & Outdoorliving BV is verantwoordelijk voor een verkeerde installatie van het geleverde, verkeerd gebruik van het geleverde of door de wederpartij aan het geleverde aangebrachte wijzigingen. Onder het aanbrengen van wijzigingen wordt elke handeling verstaan die tot een defect kan leiden van het geleverde of een onderdeel ervan, of die het (eventuele) besturingssysteem van het geleverde onveilig maakt.
 3. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Wellness & Outdoorliving BV gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, kan de wederpartij nimmer op enige garantie een beroep doen.
 4. Indien de wederpartij terecht een beroep doet op enige garantie is Wellness & Outdoorliving BV tot niet meer verplicht dan het (doen laten) uitvoeren van herstelwerkzaamheden. Naar keuze van Wellness & Outdoorliving BV kan hij (onderdelen van) het geleverde (doen laten) herstellen dan wel, geheel of gedeeltelijk, (doen laten) vervangen. Garantie geeft de nimmer aanspraak op betaling van enige (schade)vergoeding.

 

10 Aansprakelijkheid

 1. Indien Wellness & Outdoorliving BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Wellness & Outdoorliving BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Wellness & Outdoorliving BV is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Wellness & Outdoorliving BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

–        de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

–        de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Wellness & Outdoorliving BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Wellness & Outdoorliving BV toegerekend kunnen worden;

–        redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. Wellness & Outdoorliving BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 2. Indien Wellness & Outdoorliving BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Wellness & Outdoorliving BV beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Wellness & Outdoorliving BV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wellness & Outdoorliving of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 5. Wellness & Outdoorliving BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist (ander gebruik dan normaal gebruik), onverantwoord en/of onveilig gebruik en/of gebruik door minderjarigen van door haar geleverde zaken.

11 Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Wellness & Outdoorliving BV en de door Wellness & Outdoorliving BV bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de wederpartij Wellness & Outdoorliving BV van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

12 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de andere partij over op het moment waarop zaken in de macht van de ander partij worden gebracht.

13 Intellectuele eigendomsrechten en persoonsgegevens

 1. Wellness & Outdoorliving BV behoudt zich het intellectuele eigendom voor op o.a. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Als Wellness & Outdoorliving BV dat vraagt moet de wederpartij deze direct teruggeven.
 2. Wederpartij mag aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door Wellness & Outdoorliving BV geleverde of ter beschikking gestelde prestaties niet verwijderen of wijzigen.
 3. De wederpartij mag materiaal van Wellness & Outdoorliving BV waarop intellectuele eigendomsrechten berusten niet verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren en/of tentoonstellen zonder expliciete toestemming van Wellness & Outdoorliving BV.
 4. Door de wederpartij verstrekte persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de (eventuele) overeenkomst met de wederpartij. Indien verstrekte gegevens van de wederpartij wijzigen, is de wederpartij gehouden deze wijzigingen aan Wellness & Outdoorliving BV door te geven.

14 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Wellness & Outdoorliving BV partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich behoorlijk hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te regelen.
 3. Indien in een concreet geval zich geen wettelijke regels daartegen verzetten, is uitsluitend de rechter in het arrondissement waarin Wellness & Outdoorliving BV is gevestigd bevoegd kennis te nemen van een geschil.

Lees meer